XXVII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 16 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, rozpocznie się  XXVII sesja Rady Miejskiej w Łasku

Transmisja obrad prowadzona jest na stronie Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 15.10.2020 r. do 03.12.2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej  dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2021 rok”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda znajdującego się na skrzyżowaniu ulic 9 - go Maja i Południowej w Łasku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (nieruchomość poł. w Orchowie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (nieruchomości poł. w Kopyści).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Łasku będących własnością osób fizycznych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
 19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami finansowymi z budżetu gminy Łask przez Łaski Dom Kultury w 2019 r.
 20. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łask w latach 2018-2019.
 21. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez Urząd Skarbowy w Łasku.
 22. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Korespondencja i sprawy różne.
 25. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 

                                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                    Robert Bartosik