XXV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 28 października 2020 r. (środa) o godz. 10.00 rozpocznie się on-line XXV sesja Rady Miejskiej w Łasku. Transmisja obrad prowadzona jest na stronie Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 11.09.2020 r. do 14.10.2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom wspieranym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łask.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łask przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Łask.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rokitnica o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.
 23. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami finansowymi z budżetu gminy Łask przez Łaski Dom Kultury w 2019 r.
 24. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 25. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 26. Zapytania i wolne wnioski.
 27. Korespondencja i sprawy różne.
 28. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 

                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                                                            Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                                               /-/ Robert Bartosik