Wsparcie gminy Łask dla przedsiębiorców w związku z COVID-19

Przepisy prawa  tzw. tarczy antykryzysowej dały możliwość radzie gminy podjęcia uchwał w sprawie zwolnień i przedłużeniu terminu płatności podatku od nieruchomości oraz odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.

Z inicjatywy Burmistrza Łasku, Rada Miejska w Łasku korzystając z takiego prawa w dniu 27.04.2020 r. podczas  XX sesji podjęła trzy uchwały, aby pomóc przedsiębiorcom i podmiotom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

 

Wypełnione i zeskanowane dokumenty można przesłać do Urzędu Miejskiego w Łasku za pomocą platformy e-PUAP (dział: sprawy ogólne).

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

  • Uchwała Nr XX/227/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 2582) zwalnia mikro i małych przedsiębiorców (wskazanym w § 2 grupom przedsiębiorców tejże uchwały), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, za miesiące: kwiecień i maj 2020 r.

Uzyskanie pomocy na podstawie tej uchwały zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia dokumentów:

1) zgłoszenia wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w § 2, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały;

2) korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych; (w terminie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dz. Urz.. Woj. Łódzkiego tj. do 13.05.2020 r.)

3) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4) klauzuli RODO

KONTAKT TELEFONICZNY

osoby fizyczne: (43) 676 83 33, (43) 676 83 34, (43) 676 83 35

osoby prawne: (43) 676 83 23

 

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

  • Uchwała  Nr XX/226/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 2581) wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przedłuża termin płatności rat płatnych do dnia 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r., odpowiednio do dnia: 15 sierpnia 2020 r. i 15 września 2020 r.

Aby uzyskać pomoc na podstawie tej uchwały przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia:

1) zgłoszenia wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

2) klauzuli RODO

KONTAKT TELEFONICZNY: (43) 676 83 17, (43) 676 83 62

 

Odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

  • Uchwała Nr XX/228/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 2583)  pozwala odstąpić od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, przypadających gminie Łask lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 od należności za miesiące kwiecień i maj 2020 r.

Warunkiem skorzystania z pomocy przedstawionej w tej uchwale jest złożenie:

1) wniosku wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

2) klauzuli RODO

KONTAKT TELEFONICZNY: (43) 676 83 21, (43) 676 83 40