Trwa rekrutacja do projektu Silni w Biznesie

Nabór Formularzy zgłoszeniowych odbywa się: w dniach 13-20 grudnia br. w godz. 8.30-15.30.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 32 osoby (20 kobiet i 12 mężczyzn) planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria:

  1. bezrobotne (zarejestrowane w PUP i niezarejestrowane, ale niepracujące i aktywnie poszukujące pracy);
  2. w wieku 30 lat i więcej,
  3. zamieszkałe (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim i łaskim,
  4. znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, spełniające jeden z poniższych warunków: a) osoby po 50 roku życia, b) osoby długotrwale bezrobotne, c) kobiety, d) osoby niepełnosprawne, e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze – blok 60 h szkoleń i 10 h doradztwa indywidualnego;
  • Wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej;
  • Wsparcie pomostowe w wysokości 2.100,00 zł przez 6 lub 12 miesięcy.

 

BIURO PROJEKTU:

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów

tel. 601 205 377, 601 205 370, e-mail: silniwbiznesie@ppt.belchatow.pl, www.ppt.belchatow.pl