„Strategia Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027” dostępna do wglądu

Burmistrz Łasku, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283),

zawiadamia,

że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja „Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępna do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 3 grudnia 2020 r. do dnia 24 grudnia 2020 r. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Łask http://www.lask.pl oraz http://bip.lask.pl

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Łasku od 3 grudnia 2020 r. do dnia 24 grudnia 2020 r.
w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@lask.pl

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku wraz z uzasadnieniem.

                                                                                                                    

                                                                                                                    Burmistrz Łasku

                                                                                  Gabriel Szkudlarek