Ogłoszenie o sesji

W dniu 19 grudnia 2012 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się  XXXIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 15 listopada 2012 r. do 5 grudnia 2012 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2013-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Łask.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2013 rok”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku znajdującej się na osiedlu Przylesie przy ul. Szkolnej 1 oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (Al. Niepodległości).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (ul. Objazdowa).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
 21. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Korespondencja i sprawy różne.
 24. Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Wstęp na sesję wolny.