Ogłoszenie Burmistrza Łasku na temat konsultacji

OGŁOSZENIE
Burmistrza Łasku

 

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego   lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

zapraszam

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Łask 

do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁASK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK

 

Konsultacje prowadzone są w formie:

 

1.  pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w termini   od 17 października  do 24 października 2013r.   

Wypełnione formularze należy składać w powyższym terminie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

bądź przesłać w podanym terminie pocztą elektroniczną na adres i.smazek@lask.pl

lub faksem na nr (43) 676-83-88

2. bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 24 października 2013r. o godz. 14,00 w pok. Nr 18 

Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask

Treść projektu PROGRAMU i formularz do zgłaszania uwag są dostępne są poniżej w załącznikach.