Nadzwyczajna XXVI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 2 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 rozpocznie się on-line nadzwyczajna XXVI sesja Rady Miejskiej w Łasku. Transmisja obrad prowadzona jest na stronie Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego w ramach projektu "Modernizacja transportu publicznego".
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok".
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/130/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łask do realizacji działania "Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU” w ramach instrumentu "Łącząc Europę".
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Łask biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łask.
  10. Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 

                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                             Robert Bartosik