Nabór wniosków na dofinansowanie przy usuwaniu wyrobów azbestowych

Burmistrz Łasku informuje, że gmina Łask będzie ubiegać się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Łask w 2021 roku.

Dofinansowaniu będą podlegać koszty związane z:

  • demontażem wyrobów zawierających azbest z dachów budynków;
  • odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu;
  • przygotowaniem do transportu i transportem wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia;
  • unieszkodliwieniem poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny zapoznać się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.lask.plw zakładce „Gospodarka”. Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę (osoby) będącą właścicielem nieruchomości, na której znajduje się wyrób zawierający azbest należy złożyć poprzez pocztę tradycyjną (wysłaną na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask), do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia budynku Urzędu bądź przez Elektroniczną skrzynkę podawczą na adres ePUAP: /5228wuxejz/skrytka.do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2021 r.

Ponadto po złożeniu wniosku należy niezwłocznie przesłać na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Łasku (um@lask.pl) zdjęcie wyrobów zawierających azbest wraz z oznaczeniem nieruchomości, na której się znajduje.

Dofinansowaniu podlegają, jedynie te wyroby, co do których została złożona „Informacja o wyrobach zawierających azbest” i znajdują się w Bazie Azbestowej.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej (www.lask.pl) oraz w przedsionku głównego wejścia budynku UrzęduMiejskiego w Łasku.

Ponadto informuję, że warunkiem realizacji programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Łask o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku (II piętro, pok. nr 50 lub pod nr tel. 43 676 83 50).

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek