LVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

3 września br. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

 1. Otwarcie LVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku LVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku;
 3. Przyjęcie protokołów z LVI i LVII sesji Rady Miejskiej w Łasku;
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12 czerwca do 19 sierpnia 2014 r.;
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach Publicznych, za I półrocze 2014 roku;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014-2023;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Łask na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej kamienicy klasycystycznej zlokalizowanej w Łasku przy Pl. 11 Listopada 6;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Łask na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych feretronach Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki oraz Św. Barbary i Św. Jadwigi;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/341/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Okup Wielki, gmina Łask;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu, niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (działka nr 344/4 o powierzchni 0,0072 ha do przyległej działki Nr 347);
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu, niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (działka nr 344/4 o powierzchni 0,0072 ha do przyległej działki Nr 343);
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Orchowie;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy;
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Łask
 23. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje;
 24. Zapytania i wolne wnioski;
 25. Korespondencja i sprawy różne;
 26. Zakończenie LVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Robert Bartosik