Informacja o składaniu sprawozdań

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2011 o zbliżającym się terminie złożenia sprawozdania końcowego z realizowanego zadania.
Sprawozdania końcowe zgodnie z zapisami zawartych umów należy składać do dnia 30 stycznia 2012r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( DZ. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25)

Wzór sprawozdania do pobrania poniżej.

Załączniki: