I rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021

Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych przypomina, że zgodnie z art. 11¹ ust 7 ustawy o wychowaniu  w   trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dnia 26 października 1982 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) do dnia 31 stycznia 2021 r. należy uiścić I ratę opłaty  za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w roku 2021 oraz należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 12 a wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie tj. do dnia 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest wówczas zobowiązany do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do dnia 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Niezłożenie oświadczenia i niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w/w wymienionym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

Druk Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta (pokój 100 parter) w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 – 100 Łask, lub na BIP Urzędu Miejskiego  w Łasku zakładka KARTY USŁUG Urzędu Miejskiego  w Łasku – Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych.