Łaska oczyszczalnia wzorem dla innych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprosił przedstawicieli gminy Łask na spotkanie, w ramach którego projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask” zostanie przedstawiony jako wzorowy przykład wydatkowania funduszy unijnych.

29 stycznia w spotkaniu online wezmą udział przedstawiciele ministerstw: Infrastruktury, Klimatu i Środowiska, Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Wód Polskich (KZGW i RZGW), GDOŚ oraz NFOŚiGW.

Jak mówią eksperci – łaska oczyszczalnia jednym z najnowocześniejszych w swej klasie obiektów w Polsce, a nawet Europie. Nowa technologia to przede wszystkim ekologia i poszanowanie dla wód gruntowych oraz powierzchniowych poprzez ograniczenie przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Przypomnijmy, że koszt całego projektu to ponad 67,5 mln zł z czego 34,8 mln zł pozyskano z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.