Rada Miejska

Biuro Rady Miejskiej w Łasku

tel. (43) 676-83-19

98-100 Łask, ul. Warszawska 14

Link do transmisji z obrad Rady Miejskiej - online

Rada Miejska w Łasku liczy 21 radnych działajacych w 6 komisjach. Sesje odbywają się zwykle w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1. Obrady mają miejsce przy drzwiach otwartych.

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 2. Oprócz uchwał rada moze podejmować:
  • postanowienia proceduralne;
  • deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;
  • oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;
  • apele - zawierąjace formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnetrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
  • opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny w zakresie ustawowych kompetencji rady.
 3. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań rady, nie rzadziej jednak niz raz na kwartał.
 4. Sesje nadzwyczajne sa zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Bartosik Robert
Kontakt: (43) 676-83-19
um@lask.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Stanisław Kołodziejski
(43) 676-83-19

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Sylwester Florczak
(43) 676-83-19

Radni Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Robert Bartosik
 2. Wociech Madej
 3. Włodzimierz Nowicki,
 4. Stanisław Kołodziejski
 5. Monika Mrowińska
 6. Zbigniew Sowała
 7. Józef Rychlik
 8. Przemysław Urban
 9. Andrzej Mara
 10. Justyna Kmiecik-Pasternak
 11. Rafał Szymczyk
 12. Grzegorz Groblewski
 13. Stanisław Bordowicz
 14. Aleksandra Kolasa
 15. Rafał Mencel
 16. Krystyna Politańska
 17. Sylwester Florczak
 18. Tadeusz Starzyński
 19. Agnieszka Łukaszewska
 20. Grzegorz Rosiak
 21. Przemysław Sadziński

 

Stałe komisje Rady Miejskiej w Łasku

 

Komisja Gospodarki, Finansów i Budżetu:

1) Wojciech Madej - Przewodniczący Komisji;

2) Krystyna Politańska - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Robert Bartosik - Członek Komisji;

4) Stanisław Bordowicz - Członek Komisji;

5) Stanisław Kołodziejski - Członek Komisji;

6) Andrzej Mara - Członek Komisji;

7) Rafał Mencel - Członek Komisji;

8) Grzegorz Rosiak - Członek Komisji.
 

Komisja Oświaty i Kultury:

1) Włodzimierz Nowicki - Przewodniczący Komisji;

2) Agnieszka Łukaszewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Monika Mrowińska - Członek Komisji;

4) Przemysław Urban - Członek Komisji.
 

Komisja Porządku Publicznego:

1) Rafał Mencel - Przewodniczący Komisji;

2) Tadeusz Starzyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Przemysław Urban - Członek Komisji.
 

Komisja Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

1) Andrzej Mara  - Przewodniczący Komisji;

2) Rafał Szymczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Sylwester Florczak - Członek Komisji;

4) Stanisław Kołodziejski - Członek Komisji.
 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1) Zbigniew Sowała - Przewodniczący Komisji;

2) Przemysław Sadziński - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Stanisław Bordowicz - Członek Komisji;

4) Grzegorz Groblewski - Członek Komisji;

5) Aleksandra Kolasa - Członek Komisji;

6) Józef Rychlik - Członek Komisji;

7) Tadeusz Starzyński - Członek Komisji.
 

Komisja Rewizyjna

1) Józef Rychlik -  Przewodniczący Komisji;

2) Grzegorz Groblewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Aleksandra Kolasa - Członek Komisji;

4) Wojciech Madej - Członek Komisji;

5) Krystyna Politańska - Członek Komisji.
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Grzegorz Rosiak -  Przewodniczący Komisji;

2) Aleksandra Kolasa - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Monika Mrowińska - Członek Komisji;

4) Przemysław Sadziński - Członek Komisji;

5) Rafał Szymczyk - Członek Komisji.