Zmiany na ul. Okrzei w Łasku

Zadanie realizowane przez MPWiK w Łasku „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask” obejmowało także remont kolektorów kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei w Łasku.

Prowadzenie prac inżynieryjnych wymuszało na wykonawcy rozbiórkę oraz odtworzenie nawierzchni w zakresie 1/3 szerokości. Jednakże stan techniczny oraz rozwiązania konstrukcyjne nie pozwalały na uzyskanie po odtworzeniu pasa drogowego trwałego połączenia różnych nawierzchni.

W ramach  umowy z wykonawcą BINŻ S.A. z Bełchatowa, przeprowadzono remont całej szerokości ulicy wraz z wymianą krawężników oraz regulacją pionową istniejących zjazdów. Zdemontowano oraz wywieziono 159 szt. płyt drogowych, wymieniono na długości 256 m krawężniki oraz ułożono kostkę betonową wraz z ułożeniem podbudowy na powierzchni około 800 m2.

W czasie prowadzenia robót MPWiK w Łasku dokonało również wymiany infrastruktury technicznej sieci wodociągowej. Całkowity koszt poniesiony przez gminę Łask to  145 070,80 zł. Stanowi około 2/3 wszystkich nakładów poniesionych przez wykonawcę na remont ul. Stefana Okrzei.

Galeria: 

Ulica Okrzei w Łasku

Ulica Okrzei w Łasku
Ulica Okrzei w Łasku
Ulica Okrzei w Łasku
Ulica Okrzei w Łasku