Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach  otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244) zarządzam, co następuje:

§1.

W celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2012 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 14/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2012 r. powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Przewodnicząca – Beata Mielczarek
  2. Wiceprzewodniczący – Jan Cybułka
  3. Członek – Maria Wójtowicz
  4. Członek – Zbigniew Rybiński
  5. Członek – Grzegorz Oleszczak  

§2.

Komisja Konkursowa przeprowadza konkurs ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie oraz regulaminem postępowania Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 1.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.