Zaproszenie do konsultacji

Burmistrz Łasku zaprasza do konsultacji w ramach projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁASK  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK.