XXXV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 20 października 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14, odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Przebieg sesji będzie można śledzić online - za pośrednictwem Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 25 sierpnia do 5 października  2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2022 Rokiem Obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (dotyczy lokalu użytkowego, gdzie mieści się punkt informacyjny ZUS w Łasku).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (dotyczy pomieszczenia garażowego, przy ul. Południowej w Łasku).
 16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli nt.: "Kontrola wykonania budżetu Gminy Łask za I półrocze 2021 r. w szczególności analiza sytuacji finansowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku".
 17. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Korespondencja i sprawy różne.
 20. Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 

                                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                     /-/ Robert Bartosik