XXXIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 31 maja 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XXX, XXXI i XXXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 16 marca do 18 maja 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 482 ul. Warszawskiej z ul. Podleśną w Łasku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Dobroń w zakresie realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Łask”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia projektowanej drogi wewnętrznej na nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 79 i 80 obręb 13 Łask łączącej ulicę Warszawską z ulicą Przemysłową.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia jako wkład niepieniężny do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łasku Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łask.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (nieruchomość rolna położona  w Orchowie).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (nieruchomość położona w Wiewiórczynie).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (lokal położony w Łasku, przy ul. Warszawskiej 42).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (lokal położony w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki położona w Teodorach, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki położona w Łasku - Kolumnie przy Placu Szarych Szeregów z przeznaczeniem na cele handlowe).
 25. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 26. Zapytania i wolne wnioski.
 27. Korespondencja i sprawy różne.
 28. Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                                  Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                     /-/ Robert Bartosik