XXX sesja Rady Miejskiej w Łasku

w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XXX sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 2 lutego 2017r. do 15 marca 2017r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017 – 2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Łask do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/306/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łask oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic upamiętniających osoby, organizacje oraz daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób w miejscowości Łask.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2017-2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask na rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (ul. Szpitalna w Łasku).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (ul. Warszawska w Łasku).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.
 19. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Korespondencja i sprawy różne.
 22. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                  

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                 Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                       /-/ Robert Bartosik