XXVII sesja Rady Miejskiej w Łasku

w dniu 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 18 listopada do 15 grudnia 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2016-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednorazowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2017 rok”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2030 roku”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
 19. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Korespondencja i sprawy różne.
 22. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                 Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                       /-/ Robert Bartosik