XXV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum,
 2. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku,
 3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 14 października do 17 listopada 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łask na lata 2016-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wronowice, gmina Łask.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Łaska, gm. Łask.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na wynajęcie nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/250/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 września 2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zamiany oraz nieodpłatnego nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi
 17. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 18. Zapytania i wolne wnioski
 19. Korespondencja i sprawy różne
 20. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny.

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                 Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                       /-/ Robert Bartosik