XXIX sesja Rady Miejskiej w Łasku

w dniu 15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Łasku

 

Porządek XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 16 grudnia 2016 r. do 1 lutego 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Łask do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łasku, ul. Tylna 9 na lata 2017-2020”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Ostrów).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Wola Łaska).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki przy ul. Jesionowej w Łasku).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki przy ul. Słowackiego w Łasku).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody – drzew wpisanych do rejestru ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, rosnących w miejscowości Ostrów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2017 rok. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2017 r.
 17. Sprawozdania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku z działalności komisji za 2016 rok.
 18. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Korespondencja i sprawy różne.
 21. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                 Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                      /-/ Robert Bartosik