XXII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 8 lipca 2020 r. (środa) o godz. 12.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Łasku.
 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 21 maja do 25 czerwca 2020 r.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Łask.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (pod zabudowę budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w Łasku).
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Rokitnicy).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu oraz opłaty za korzystanie z toalet publicznych w Łasku przy ul. Szerokiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalnej, Placu Szarych Szeregów oraz na Placu 11 Listopada.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2020 r.
 20. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 21. Korespondencja i sprawy różne.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 
Transmisja online z sali obrad prowadzona jest na stronie Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                     /-/ Robert Bartosik