XXI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 3 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Łasku.
 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 24 stycznia do 20 maja 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Łask-Teodory".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask (drogi gminne: ul. Podmiejska, Dworska, Gajowa, Dzikiej Róży, Czarnego Bzu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask (drogi prywatne: ul. Lawendowa i Sasankowa).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wronowice, gm. Łask (droga gminna - ul. Gołębia).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łask.
 14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2019 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask za rok 2019.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina  Łask.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G dotyczącej  podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
 27. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 28. Korespondencja i sprawy różne.
 29. Zapytania i wolne wnioski.
 30. Zakończenie XXI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Transmisja online z sali obrad prowadzona  jest na stronie Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                       /-/ Robert Bartosik