XLVII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Łasku.
 

Porządek XLVII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 26 maja do 15 czerwca 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/404/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Łask.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (położonej w obrębie Ostrów, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (położonych w obrębie Rokitnica, z przeznaczeniem pod drogę).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (część działki położona w Łasku przy ul. 9 Maja, z przeznaczeniem na cele handlowe).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (część działki położona w Łasku przy ul. Al. Niepodległości, z przeznaczeniem na cele handlowe).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (część działki położona w Okupie Małym, z przeznaczeniem na cele warzywnicze).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (działka położona w Rokitnicy, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (część działki położona we wsi Wrzeszczewice Skrejnia, z przeznaczeniem na cele rolne).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2018 r.
 21. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Korespondencja i sprawy różne.
 24. Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

                                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                                                        Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                            /-/ Robert Bartosik