XLVI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 2. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przedstawienie raportu z wykonania badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadania pn. "Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi".
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12 kwietnia do 25 maja 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/504/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask na lata 2018-2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (część działki przy ul. Al. Niepodległości o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (część działki przy ul. Al. Niepodległości o pow. 6 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe).
 16. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Korespondencja i sprawy różne.
 19. Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łasku

/-/ Robert Bartosik