XLIX sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 27 lipca  2018 r. (piątek) o godz. 13.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Łasku

 

Porządek XLIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów  z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 16 czerwca do 19 lipca 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XLVII/526/2018 z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/444/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwaływ sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łask miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
 10.  Podjęcie uchwaływ sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łask.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu  na części nieruchomości położonej we Wronowicach będącej własnością osób fizycznych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego (działka położona w Łasku, zabudowana przepompownią ścieków dla wsi Orchów).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (działka położona w Łasku przy ul. Wiejskiej, z przeznaczeniem na cele handlowe).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (działka położona w Łasku przy ul. Al. Niepodległości z przeznaczeniem na cele składowe).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (działki położone w Łasku przy ul. Żeromskiego, z przeznaczeniem na cele parkingowe).
 21. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Korespondencja i sprawy różne.
 24. Zakończenie XLIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej w Łasku

 /-/ Robert Bartosik