XIV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 10 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku XIV sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 17 września 2015 r. do 28 października 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Wola Stryjewska dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Stryje Księże dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łask  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntu
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego we wsi Okup Mały
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku
 23. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych
 24. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 25. Zapytania i wolne wnioski
 26. Korespondencja i sprawy różne
 27. Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                          /-/ Robert Bartosik