XII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 30 września 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku XII sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 sierpnia 2015 r. do 16 września 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu położonego w Bałuczu na rzecz użytkownika wieczystego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu i użyczenia
 14. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu, Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli i Sądu Rejonowego w Łasku na kadencję 2016-2019

- Przedstawienie informacji o zgłoszonych kandydatach

- Przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

- Przyjęcie zasad przeprowadzenia wyboru ławników

- Wybór komisji skrutacyjnej

- Przeprowadzenie tajnego głosowania

- Ogłoszenie wyników wyborów

    15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019

    16. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje

    17. Zapytania i wolne wnioski

    18. Korespondencja i sprawy różne

    19. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                              /-/ Robert Bartosik