Wyniki otwartego konkursu ofert

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie kultury.

Zadanie I. 1  – Działania kulturalne na terenie gminy Łask, w tym: organizacja imprez kulturalnych w szczególności w formie wystaw i działalność wydawnicza.

Lp. Nazwa oferenta Przyznana dotacja
1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej 3.000,-

 

Zadanie I. 2  – Działania kulturalne na terenie gminy Łask, w tym: organizacja cyklu koncertów muzycznych.

Lp. Nazwa oferenta Przyznana dotacja
1. Łaskie Towarzystwo Kulturalne 5.000,-