Wyniki otwartego konkursu ofert

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie I - Działania na rzecz profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych – niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i członkom ich rodzinom poprzez prowadzenie klubu abstynenckiego.

Lp. Nazwa oferenta Przyznana dotacja
1. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury” w Łasku 16.000,-
2. Stowarzyszenie Abstynentów „Nad Grabią” -