Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Informuje

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLlN I NASIENNICTWA W ŁODZI
 DELEGATURA W SIERADZU

K O M U N I K A T
WAŻNY DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW

Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Delegatura w Sieradzu informuje producentów ziemniaków o sposobie oznakowania bulw ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 25 kwietnia 2016 r.  w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki  (Dz. U. z 2016 r., poz. 631). Bulwy ziemniaków przemieszczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub do innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaopatruje się w oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o którym mowa w  art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 972).

 

Bulwy ziemniaków przemieszczane do innych państw członkowskich UE muszą być zaopatrzone w zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

 

Oznakowanie bulw konsumpcyjnych i przemysłowych wprowadzanych
do obrotu umieszcza się w sposób trwały i widoczny:

 

1. na ich opakowaniach albo
2. jeżeli bulwy ziemniaków są wprowadzane lub przemieszczane luzem:
-  na przewożących je środkach transportu oraz
- na towarzyszącym ich dokumencie handlowym,
  jeżeli informacje w nim  zawarte umożliwiają identyfikację środka transportu.

 

PRZYKŁADOWY WZÓR OZNAKOWANIA

Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Delegatura w Sieradzu ul. P.O.W. 29 tel.:  43 822  41 45,  43 827  11 76. Wykaz wszystkich jednostek PIORiN znajduje się  na stronie internetowej www.piorin.gov.pl

 

Sieradz, czerwiec 2019 r.                                                               Kierownik Delegatury w Sieradzu

                                                                                                            Anna Jankowska