Wnioski do "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" na 2012 rok

Niniejszym informujemy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łask, że do dnia 30 września br. można składać propozycje i wnioski do "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok". Organizacje, które są zainteresowane uczestnictwem w realizacji zadań własnych gminy Łask w roku 2012, prosimy o złożenie informacji w jakich zadaniach gminy i w jakim zakresie tych zadań chciałyby uczestniczyć. Powyższe informacje należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku lub przesłać faksem na numer (43) 676-83-88 bądź e-mailem na adres i.smazek@lask.pl.