VIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 17 stycznia do 20 marca 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/519/2018 Rady Miejskiej  w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 roku w  sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z  Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Łask.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Mauryca i Teodory, gmina Łask.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/574/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrów, gm. Łask.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie  gminy Łask na rok 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łask w 2019 roku".
 20. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Łasku będącej  własnością osoby fizycznej.
 21.  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności  tych gruntów.
 23. Podjęcie uchwały uchylającej uchwały Nr XXI/234/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu oraz w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali, zasad przyznawania bonifikat, warunków rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania i  Nr XXI/235/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu oraz w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali, zasad przyznawania bonifikat, warunków rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych stanowiących własność Gminy Łask wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz warunków przyznawania bonifikat i rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania.
 25.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.
 26. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości. 
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o  utworzenie miasta "Las Kolumna" oraz zachowanie jego urbanistycznego układu "miasta-ogrodu" i wypoczynkowego charakteru.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko planom budowy schroniska dla zwierząt w miejscowości Rembów.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usytuowania wiaty na przystanku autobusowym ZKM przy dworcu PKP w Kolumnie.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Łasku o przywrócenie w placówce kuchni oraz rozwiązanie problemu niewystarczającej ilości miejsc parkingowych przy placówce.
 36. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zarządzania mieszkaniowym zasobem gminnym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku w roku 2018.
 37. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 38. Korespondencja i sprawy różne.
 39. Zapytania i wolne wnioski.
 40. Zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                                                Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                                    /-/ Robert Bartosik