VIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 kwietnia 2015 r. o 12 maja 2015 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-2023.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody – drzew wpisanych do rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, rosnących na terenie miasta Łask.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2014.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2014 r.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (Orchów).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (Teodory).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.

 19. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

 20. Zapytania i wolne wnioski.

 21. Korespondencja i sprawy różne.

 22. Zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                    Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                       /-/ Robert Bartosik