VI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 14 grudnia 2018 r. do 16 stycznia 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/519/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łask.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego we wsi Wrzeszczewice Skrejnia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2019 rok. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2019 r.
 16. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 17. Korespondencja i sprawy różne.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

                                                                 

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                   /-/ Robert Bartosik