VI sesja Rady Miejskiej w Łasku

VI sesja Rady Miejskiej w Łasku odbędzie się 25 marca 2015 r. (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1. Wstęp na sesję wolny.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku VI sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12 lutego 2015 r. o 12 marca 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2014 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Łask zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2015 roku
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/60/11 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz przyznania im określonej liczby punktów
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz przyznania im określonej liczby punktów
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2014
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask na rok 2015
 16. Podjęcie uchwały w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 5
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu (lokal położony przy ul. Warszawskiej)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w budynku mieszkalnym położonym we wsi Wrzeszczewice
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (część działki położonej przy Alei Niepodległości)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (część działki położonej przy ul. Warszawskiej)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 22. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 23. Zapytania i wolne wnioski
 24. Korespondencja i sprawy różne
 25. Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Łasku