V sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 25 lutego 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek V sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku V sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 15 stycznia 2015 r. do 11 lutego 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Łask udziałów  i akcji spółek prawa handlowego
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/492/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Łask
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu Nr 2 do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. dotyczącego wprowadzenia specjalnej  zintegrowanej oferty taryfowej  Wspólny Bilet Aglomeracyjny
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Łask
 12. Podjęcie uchwały w sprawieogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Łask
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX /297/12 w sprawie opłaty od posiadania psów
 15. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 16. Zapytania i wolne wnioski
 17. Korespondencja i sprawy różne
 18. Zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łasku

/-/ Robert Bartosik