Stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Łask, znajdujący się trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Aktualnie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o stypendium szkolne wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochód rodziny, składa się w nieprzekraczalnym terminieod 1-15 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Łasku Sala nr 100 w Biurze Obsługi Interesanta (godz. 7.30- 15.30).

Załączniki: