Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej "Lepsza przyszłość"

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób (120 K i 80 M) zamieszkujących tereny wiejskie województwa łódzkiego. Grupa docelowa to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy.

Działania realizowane w ramach Projektu:

  • Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji 
  • Wsparcie o charakterze społecznym (wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych) 
  • Wsparcie o charakterze zawodowym: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia oraz kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

 

Więcej informacji na: krajowecentrumpracy.pl