Podpisano umowę na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łasku

W dniu 11.08.2017 r. o godz. 11 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku podpisano umowę na realizację zadania nr 1 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku” z konsorcjum: UNIBEP S. A. ul. 3 Maja 19, 17- 100 Bielsk Podlaski; AQUACOMS Sp. z o.o., ul. Wólczańska 133, 01-919 Warszawa;
INWATECH Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. Wartość kontraktu 44 290 000 PLN (brutto) z terminem realizacji 26 miesięcy.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie przepustowości obiektu do Qśrd - 8 000 m3/d oraz kompleksowe rozwiązania dla gospodarki osadowej z instalacją do pozyskiwania biogazu i układem skojarzonej produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz spełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.

Zadanie wchodzi w skład projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania: 34 762 712,01 PLN Wartość całkowita projektu: 67 545 429,50 PLN

Więcej na stronie: http://eu.mpwik-lask.pl/index.php?m=Projekt

Galeria: 

Podpisano umowę

Podpisano umowę
Podpisano umowę
Podpisano umowę
Podpisano umowę