Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie konsultacji projektów uchwał

Na podstawie Uchwały Nr L/532/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

ZAPRASZAM

Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej przedmiotem konsultacji na terenie Gminy Łask do wzięcia udziału w konsultacjach:

  I. Projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łask

II. Projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łask miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoho

Konsultacje prowadzone są w formie:

1. Pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie: od dnia 20. 06.2018 r.  do dnia 27.06.2018 r.

Wypełnione formularze należy składać w powyższym terminie od dnia 20.06.2018 r.  do dnia 27.06.2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 – 100 Łask lub przesłać w podanym terminie pocztą elektroniczną n adres: j.nowak@lask.pllub faksem na nr 43 6768388

2. Bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 27.06.2018 r. o godz. 12.00, w pok. Nr 18 Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 – 100 Łask 

Treść projektów uchwał i formularz do zgłaszania uwag są dostępne pod poniższymi linkami: