Ogłoszenie o sesji

w dniu 18 grudnia 2013 r. (środa) o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku,

przy ul. Południowej 1 odbędzie się  XLVII sesja Rady Miejskiej w Łasku

 

Porządek  XLVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

2.  Przyjęcie porządku XLVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

3.  Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

4.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  24 października 2013 r. do 4 grudnia 2013 r.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2013-2023.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/338/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Łask na lata 2014-2023.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów alkoholowych Gminy Łask na 2014 rok”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku.

17. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

18. Zapytania i wolne wnioski.

19. Korespondencja i sprawy różne.

20. Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny

 

  Przewodniczący Rady

                                                                   /-/ Robert Bartosik