Ogłoszenie o sesji

O G Ł O S Z E N I E

 

w dniu 6 listopada 2013 r. (środa) o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się  XLV sesja Rady Miejskiej w Łasku

 

Porządek  XLV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku XLV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 6 września 2013 r. do 23 października 2013 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2013-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zmienionej Uchwałą Nr X/117/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 sierpnia 2011 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przyległego gruntu, niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 13. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Korespondencja i sprawy różne.
 16. Zakończenie XLV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

          

 

Wstęp na sesję wolny

Przewodniczący Rady

Robert Bartosik