Ogłoszenie o sesji

W dniu 18 września 2013 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XLIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku XLIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 3. Przyjęcie protokołów z XL, XLI i XLII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 czerwca 2013 r. do 5 września 2013 r.

 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Łaskiego Domu Kultury w Łasku, Biblioteki Publicznej w Łasku im. Jana Łaskiego Młodszego, Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za I półrocze 2013 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask w latach 2013-2020.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2013-2020.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/340/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Łask.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/375/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2012.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/78/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej z Cechem Rzemiosł im. Jana Łaskiego w Łasku dotyczącej przekazania nieodpłatnie nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 229, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 w Łasku.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (ul. Jesionowa).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (ul. Wiejska).

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (ul. Gdańska).

 20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/488/06 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask”.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku.

 22. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

 23. Zapytania i wolne wnioski.

 24. Korespondencja i sprawy różne.

 25. Zakończenie XLIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Wstęp na sesję wolny