Ogłoszenie o sesji

O G Ł O S Z E N I E

 

w dniu 3 lipca 2013 r. (środa) o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Łasku

 

 

 

Porządek XL sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku XL sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 6 czerwca 2013 r. do 26 czerwca 2013 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku znajdującej się na osiedlu Przylesie przy ul. Szkolnej 1 oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/301/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przejazdu i przechodu.

 10. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

 11. Zapytania i wolne wnioski.

 12. Korespondencja i sprawy różne.

 13. Zakończenie XL sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 

 

Wstęp na sesję wolny

Przewodniczący Rady

                                                           Robert Bartosik