Ogłoszenie o sesji

O G Ł O S Z E N I E

 

w dniu 18 czerwca 2013 r. (wtorek) o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1

odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Łasku

 

 

Porządek XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 3. Wręczenie aktu mianowania na stopień kapitana Panu Stanisławowi Osińskiemu.

 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 kwietnia 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2012 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2013-2020.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/342/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Łask.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2013 r.

 14. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

 15. Zapytania i wolne wnioski.

 16. Korespondencja i sprawy różne.

 17. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 

 

             Wstęp na sesję wolny

           Przewodniczący Rady

                                                          Robert Bartosik