Ogłoszenie o sesji

O G Ł O S Z E N I E

 

w dniu 15 maja 2013 r. (środa) o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1

odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

 

 

Porządek  XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

1.      Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

3.      Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 11 lutego do 26 kwietnia 2013 r.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2013-2020.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

8.      Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łasku     nt. „Kontrola wydatków na oświatę przez Gminę Łask w latach 2011 i 2012”.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej i nauczyciela wspomagającego.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2012 r.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 rok.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w Łasku na lata 2012-2015.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka, gmina Łask.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Anielin, gmina Łask.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Łask.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu (działalność gospodarcza w Łasku przy ul. Prostokątnej 1).

19.   Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu (pomieszczenie garażowe dz. nr 440 w Łasku przy ul. Południowej).

20.   Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu (pomieszczenie garażowe dz. nr 441 w Łasku przy ul. Południowej).

21.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem (w budynku PG nr 2 z przeznaczeniem na Klub Nauczyciela).

22.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości (w budynku GP ZOZ w Łasku z przeznaczeniem na gabinet słuchu).

23.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości (w budynku GP ZOZ w Łasku z przeznaczeniem na gabinety stomatologiczne).

24.   Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 272 w Teodorach z przeznaczeniem a prowadzenie działalności oświatowej).

25.   Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 450/3; 450/4; 450/5 w Łasku przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem na parking).

26.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

27.   Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego działki.

28.   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/301/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przejazdu i przechodu.

29.   Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia     11 maja 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i odnieruchomości oraz opłaty targowej.

30.   Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

31.   Zapytania i wolne wnioski.

32.   Korespondencja i sprawy różne.

33.   Zakończenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny

Przewodniczący Rady

                                                                   Robert Bartosik