Ogłoszenie o sesji

W dniu 6 marca 2013 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się  XXXVI sesja Rady Miejskiej w Łasku. Porządek sesji.

 

Porządek  XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

1.    Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

3.    Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 stycznia 2013 r. do  10 lutego 2013 r.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2013-2020.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Łask.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  Łask ul. Tylna 9 na lata 2011-2013”.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (w Łasku, obręb 12, przy ul. Objazdowej).

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (w Łasku, obręb 19).

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem (w Łasku, obręb 15, przy ul. Warszawskiej dz. nr 450/8 i 450/4 oraz 450/9 i 450/5).

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem (w Łasku, obręb 15, przy ul. Warszawskiej dz. nr 450/10 i 450/6).

19.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/300/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu, położonego we wsi Wrzeszczewice Skrejnia.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu (lok. o pow. 83,08 m2 w Łasku, przy ul. Warszawskiej 42).

24.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu (lok. o pow. 26 m2 w Łasku, przy ul. Warszawskiej 42).

25.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/351/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.

26.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2013 rok. 

27.  Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

28.  Zapytania i wolne wnioski.

29.  Korespondencja i sprawy różne.

30.  Zakończenie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny